Algemene Voorwaarden

FueGenix Haarkliniek

Deze Algemene Voorwaarden zijn in begrijpelijke taal geschreven. Geen kleine lettertjes of onduidelijke constructies. Natuurlijk kunnen wij niet alles in detail beschrijven. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen en oprechtheid. U kunt van ons verwachten dat wij afspraken nakomen en hetzelfde mogen wij van u verwachten. Naast de specifieke afspraken over uw behandeling gelden deze algemene afspraken. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen u en de zorgverlener gesloten behandelingsovereenkomst.
1. Definities
• FueGenix Haarkliniek: De Zorgaanbieder.
• Zorgaanbieder: De organisatie die medische verrichtingen door de Zorgverlener laat uitvoeren.
• Zorgverlener: De behandelaar die bij de cliënt een (cosmetische) behandeling uitvoert.
• Cliënt: Natuurlijke persoon die aangegeven heeft een (cosmetische) behandeling te wensen, uitgevoerd door Zorgverlener.
• Behandeling: Medische ingreep (van cosmetische aard) waarvoor een Behandelingsovereenkomst is samengesteld.
• Behandelingsovereenkomst (Informed Consent): Overeenkomst waarin de afspraken over de medische en/of cosmetische verrichting zijn vastgelegd. Alsmede gewezen wordt op de risico’s die aan de medische en/of cosmetische verrichting verbonden zijn en op de zorgplicht van de cliënt zelf.
• Tarieven: De aangeboden behandelbedragen of de bedragen die op een andere wijze worden gecommuniceerd.
• Klacht: Een door of namens de cliënt bij de Zorgverlener of Zorgaanbieder ingediend bezwaar tegen de wijze van zorg respectievelijk dienstverlening.
Klachtenregeling: Een door Zorgaanbieder opgestelde procedure die cliënt kan gebruiken voor de beoordeling van zijn/haar Klacht.

2. Wat mag de Cliënt van de Zorgverlener en Zorgaanbieder verwachten?

2.1 Informatievoorziening

2.1.1 Uitgebreide en eerlijke voorlichting
De Zorgaanbieder en Zorgverlener zullen de Cliënt uitvoerig informeren over de mogelijkheden die het ongemak bij Cliënt kunnen oplossen. Cliënt zal daarbij de Zorgverlener alle van belang zijnde informatie verstrekken, zodat de Zorgverlener een duidelijk beeld krijgt van de wensen en verwachtingen van Cliënt. Daarbij zal de Zorgverlener de Cliënt de Behandeling(en) duidelijk uitleggen en wijzen op de beperkingen, de risico’s, de zorgplicht van cliënt en het verloop van het herstel.

2.1.2 Kosten van de behandeling
Indien van toepassing, ontvangt u voor aanvang van de behandeling een behandelovereenkomst. Hierin is de overeengekomen behandelprijs opgenomen. U ontvangt op de dag van uw consult een offerte. Bij het afnemen van een behandeldatum, vragen wij u een aanbetaling te doen. Deze dient u binnen 1 week na de mails te hebhen ontvangen te voldoen. Indien wij de aanbetaling niet op tijd ontvangen, bestaat er een kans dat uw behandeldatum wordt geannuleerd. Het resterende bedrag kunt u uiterlijk 2 weken voor dag van uw behandeling voldoen.

2.1.3 BTW
Indien de Behandeling niet voortvloeit uit ‘de gezondheidskundige verzorging van de mens’ dan wordt de behandelprijs met BTW belast. Bij de diagnosestelling door de Zorgverlener, zal vastgesteld worden of de Behandeling met BTW belast moet worden.

2.1.4 Informatie over de behandeling
De Zorgaanbieder zal er voor zorg dragen dat Cliënt voorzien wordt van uitgebreide en begrijpelijke informatie over de medische verrichting. Deze informatie ontvangt Cliënt tijdens en na verloop van het eerste consult.

2.1.5 Website
Cliënt kan tevens op de website van Zorgaanbieder uitgebreide informatie tot zich nemen over de gewenste of afgesproken behandeling. De website van FueGenix Haarkliniek is met alle zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2.2 Kundige Zorgverleners

2.2.1 Kwaliteit van de Zorgverlener
De Zorgaanbieder staat er voor in dat Cliënt wordt behandeld door een ervaren Zorgverlener, die een onberispelijke staat van dienst heeft en zijn werkzaamheden volgens de wet mag uitvoeren. De Zorgverlener zal uitsluitend Behandelingen uitvoeren, waarin hij bevoegd, geschoold en ervaren is.

2.2.2 Bereikbaarheid van de Zorgverlener
De Zorgverlener is voor Cliënt tijdens het gehele behandelproces bereikbaar of heeft bij afwezigheid zorg overgedragen voor waarneming.

2.2.3 Indicatiestelling
De Zorgverlener stelt de indicatie of heeft daarvoor een assistent aangesteld, die de indicatiestelling onder supervisie van de Zorgverlener uitvoert. De Zorgverlener is uiteindelijk verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan.

2.2.4 Onderzoek voor de behandeling
Onderdeel van toelating voor een Behandeling is een onderzoek naar het medisch verleden van de Cliënt. In sommige gevallen dient de cliënt een zogenaamd anamneseformulier in te vullen. De Zorgverlener onderzoekt aan de hand van deze gegevens of er sprake is van verhoogde risico’s bij de gewenste Behandeling. Indien deze onaanvaardbaar zijn dan zal de Zorgverlener de behandeling niet uitvoeren.

2.3 Apparatuur en hulpmiddelen

2.3.1 Apparatuur
De Zorgaanbieder staat er voor in dat alle gebruikte apparatuur geschikt is. Dat houdt in dat het instrumentarium schoon (indien van toepassing steriel) is en dat het apparatuur veilig is conform de richtlijnen die daarvoor bestaan.

2.3.2 Hulpmiddelen
De Zorgverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van apparatuur en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.

2.4 Nazorg

2.4.1 Informatie
Cliënt ontvangt uitvoerige schriftelijke instructies voor de periode na de Behandeling en (mondeling) persoonlijke instructies van de Zorgverlener.

2.4.2 Bereikbaarheid
Na de behandeling kan de Cliënt beroep blijven doen op de Zorgverlener, indien Cliënt zich ongemakkelijk voelt of nog vragen heeft. De Zorgaanbieder is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur daarvoor rechtstreeks bereikbaar via 06-83331555 en buiten deze tijden voor noodsituaties rechtstreeks via de noodtelefoon.

2.5 Dossier

2.5.1 Dossiervorming en bewaartermijn
De Zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Zorgaanbieder aantekeningen van de gegevens over de gezondheid van de Cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en neemt zij andere soortgelijke gegevens op in het dossier. Cliëntgegevens worden door de Zorginstelling gedurende 15 jaren bewaard. Deze zijn alleen door u en betrokkenen van de Zorgaanbieder in te zien.

2.5.2 Inhoud dossier
Door Zorgaanbieder worden onder meer in het dossier vastgelegd de bijzondere omstandigheden die voorafgaand aan de Behandeling zijn geconstateerd, de eventueel toegediende of gebruikte materialen, de traceerbaarheid van gebruikte materialen, de gebruikte medische hulpmiddelen en de gegevens tijdens de Behandeling. Tevens worden er aantekeningen gemaakt tijdens de consulten en bevinden er foto’s van vóór en na de Behandeling in het dossier.

2.5.3 Inzage in dossier
Op verzoek van de Cliënt verstrekt de Zorgverlener zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de Cliënt. Indien een derde inzage in het dossier wenst, dan zal de Zorgaanbieder deze alleen verstrekken na schriftelijke toestemming van Cliënt.

2.5.4 Bewaartermijn dossier
Tenzij om eerdere vernietiging schriftelijk is gevraagd, bewaart de Zorgaanbieder het Cliëntendossier gedurende 15 jaren vanaf het moment dat het behandelplan volledig is afgerond.

2.6 Aansprakelijkheid Zorgverlener

2.6.1 De aansprakelijkheid van de Zorgverlener
De aansprakelijkheid van de Zorgverlener, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2.6.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het met de opdrachtgever afgesproken bedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2.6.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Wat mag de Zorgaanbieder van de Cliënt verwachten

3.1.1 Informatie verstrekken over medisch verleden
De Cliënt zal indien gevraagd door de Zorgverlener alle informatie verstrekken over zijn/haar medische voorgeschiedenis en het medicatiegebruik. Cliënt zal meewerken aan het aanleveren/opvragen van medische gegevens die bekend zijn bij andere specialisten waar de Cliënt onder behandeling is (geweest).

3.2 Verwachtingen, complicaties en resultaat

3.2.1 Verwachtingen
Cliënt heeft zich gerealiseerd dat cosmetische Behandelingen leiden tot verbeteringen maar nooit tot perfectie. Cliënt heeft zijn verwachtingen duidelijk kenbaar gemaakt en de antwoorden van de Zorgverlener meegenomen in de afweging voordat hij/zij deze Behandelingsovereenkomst is aangegaan.

3.2.2 Complicaties
Cliënt heeft zich gerealiseerd dat tijdens en na de Behandeling infecties en complicaties kunnen optreden. Cliënt heeft voor het aangaan van de Behandelingsovereenkomst een afweging gemaakt dat deze risico’s voldoende opwegen tegen het doel van de Behandeling.

3.2.3. Resultaat
Tijdens de informatieve fase heeft Zorgverlener duidelijk aangegeven wat Cliënt mag verwachten van de voorgenomen Behandeling. Cliënt realiseert zich dat de Zorgverlener geen resultaatsgarantie kan geven en zich uitsluitend maximaal dient in te spannen.

3.2.4 Tekortkomingen
Cliënt heeft het recht de Zorgverlener aan te spreken op verwachtingen en complicaties. Indien de Zorgverlener verzuimd heeft, dient de Zorgverlener dit duidelijk aan Cliënt kenbaar te maken.

3.3. Betaling

3.3.1 Betalingen
Cliënt zal de betalingen van de Behandeling voldoen zoals is overeengekomen. Indien Cliënt om enige reden de afgesproken bedragen niet tijdig kan voldoen, zal Cliënt Zorgaanbieder daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3.3.2 Uitblijven van betaling
In geval van niet tijdige betaling is Cliënt in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen direct opeisbaar. Bij niet tijdig betalen is Cliënt schadeplichtig jegens de Zorgaanbieder.

3.3.3 Rente en invorderingskosten
In geval van niet tijdige betaling is Cliënt over het openstaande bedrag vanaf de datum van verzuim, wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Bovendien worden buitengerechtelijke incassokosten aan Cliënt in rekening gebracht conform het incassotarief van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders onverminderd het recht van de Zorgaanbieder op volledige schadevergoeding.

3.3.4 Kortingen
Kortingen die door de zorgverlener zijn verstrekt aan een cliënt zijn volledig persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander persoon.

3.4 Verzuim en Annulering

3.4.1. Verzuim
Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht indien men zich niet houdt aan de schriftelijke behandelovereenkomst. 

3.4.2 Annulering
Operatieve ingrepen kunnen meer dan 30 dagen van tevoren worden afgezegd/geannuleerd. De aanbetaling is niet meer terug te vorderen eenmaal deze is voldaan.

Bij het annuleren van operatieve ingrepen binnen 30 dagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de ingreep niet worden meegeteld) wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij het annuleren van operatieve ingrepen binnen 14 dagen (waarbij de dag van de ingreep niet wordt meegeteld), wordt 100% in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van de zorgaanbieder tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

3.4.3 Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomst
Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens zorgaanbieder of haar medewerkers of jegens mede cliënten.

3.4.4 Verzuim van het consult
Bij verzuim van het consult, zonder opgave van annulering <24 uur van te voren, wordt het betaalde bedrag van €1000,- niet terug geboekt. De Cliënt kan een nieuwe consult inplannen waar opnieuw voor betaald moet worden.

3.5 Ontevredenheid

3.5.1 Klachtenregeling
Indien Cliënt niet tevreden is over de wijze waarop Cliënt benaderd is, over de behandeling of van mening is dat hij/zij niet goed is voorgelicht door de Zorgverlener dan zal Cliënt de Klachtenregeling van Zorgaanbieder gebruiken door een klacht in te dienen via info@fuegenix.nl. Cliënt heeft het recht andere wegen t.a.v. zijn ontevredenheid te gebruiken nadat de gehele Klachtenregeling is doorlopen.

4. Algemene bepalingen

4.1 Geheimhouding

De Zorginstelling verstrekt zonder de instemming van Cliënt geen gegevens aan derden. Alle medewerkers van de Zorginstelling hebben een geheimhoudings-verklaring ondertekend met een boeteclausule.

4.2 Privacy(reglement)

De Zorgaanbieder hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de Cliënt ter beschikking wordt gesteld.

4.3. Wijzingen van de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door de zorgaanbieder te allen tijde gewijzigd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan of door op de Ok knop te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies.